EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem a zákazníkem. Vzájemné právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Provozovatelem služby a internetových stránek je:
Lucie Sedláčková
IČO: 75326949
Heršpice 295
684 01 Slavkov u Brna
číslo účtu: 228653366/0600
v sídle není provozovna

Provozovna: Zelnice I., dům č. 1549, Slavkov u Brna, 684 01 - www.babiccino-zehleni.cz
Zodpovědná osoba: Valerie Motylová

Provozní doba: dle dohody

Zákazníkem je každý, kdo učiní řádnou objednávku jedním popsaných způsobů:

  • na internetových stránkách www.babiccino-zehleni.cz
  • poštou na adrese: Valerie Motylová, Zelnice I., dům č. 1549, Slavkov u Brna, 684 01
  • telefonicky na čísle 608 906 008
  • e-mailem na adrese info@babiccino-zehleni.cz

Takto doručená objednávka je provozovatelem považována za platný a závazný návrh smlouvy o dílo, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky provozovatelem, případně dodáním a převzetím objednané služby zákazníkem.

Provozovatel může objednávku zrušit či nepřijmout v případech, že není korektně a úplně vyplněný kontakt na zákazníka. V těchto případech se provozovatel bude snažit zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení. Provozovatel taktéž může objednávku nepřijmout z důvodu objednání nevhodného termínu, o kterém je provozovatel povinen předem zákazníky informovat na internetových stránkách www.babiccino-zehleni.cz

Zákazník může objednávku zrušit bez jakýchkoli sankcí v případě, pokud služba nebyla poskytnuta. V ostatních případech bude provozovatel požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Dodací a platební podmínky

Dodací podmínky - smluvní, zpravidla však do 72 hodin od přijetí prádla do našich rukou. K předání prádla dochází po předchozí domluvě a odsouhlasení data, času a místa.
Platba - hotově při převzetí, popřípadě u stálých zákazníků, či firem bankovním převodem na účet číslo: 228653366/0600.

Nejsme plátci DPH. Ceny uvedené v nabídce jsou smluvní a aktuálnost cen na internetových stránkách www.babiccino-zehleni.cz garantujeme.
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez udání důvodu, nebo odmítnout objednávku zákazníka, který v minulosti řádně nezaplatil za závazně objednané služby.

Reklamační řád

Vztahy mezi zákazníkem a provozovatelem se řídí občanským zákoníkem číslo 40/1964 S. ve znění pozdějších předpisů.

  • provozovatel odpovídá za škodu způsobenou ztrátou, poškozením, či zničením věci, kterou převzal od zákazníka
  • zjevné vady je zákazník povinen reklamovat při převzetí splněné objednávky. Při pozdější reklamaci je zákazník povinen prokázat vznik závady na straně provozovatele
  • provozovatel nepřebírá odpovědnost za oděvy bez etikety se symboly pro čištění a žehlení
  • škodu nahrazuje provozovatel v penězích na základě kupního dokladu dodaném zákazníkem, popřípadě dle odborného posouzení provozovatelem, obvykle však dle poškozené věci a její běžné hodnotě. Přihlíží se k jejímu stáří a opotřebení.
  • zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, může se obrátit na Českou obchodní inspekci a zahájit řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz/cs. Pro smlouvy uzavřené online je k dispozici platforma řešení sporů provozovaná Evropskou komisí na adrese: ec.europa.eu/consumers/odr/.

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR")

Správce osobních údajů

Lucie Sedláčková, se sídlem Heršpice 295, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 75326949, (dále jen "správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

S obsahem GDPR se můžete seznámit na následující adrese: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1503598706724&from=CS

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů náš můžete kontaktovat telefonicky na telefonním čísle 777 013 379 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@babiccino-zehleni.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém byly poskytnuty správci, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil se souhlasem a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

• přímo od subjektů údajů (poptávky po zboží a službách, registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní a objednávkový formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí)

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

• popisné údaje (např. bankovní spojení)

• další údaje nezbytné pro plnění smluvních a jiných vztahů

• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu od subjektu údajů (použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).

Kategorie subjektů údajů

• kupující, kteří uzavřel se Správcem kupní smlouvu, popř. o ní jednají

• návštěvník webu Správce dostupného na www.babiccino-zehleni.cz (dále jen "web"),

• účastník soutěže pořádané společností Babiččino žehlení

• jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je primárně Lucie Sedláčková. S ohledem na povahu zboží a služeb, které budou dle smlouvy z naší strany poskytovány, osobní údaje budou námi v nezbytném rozsahu též poskytovány:

• dodavatelům zboží a služeb

• finančním ústavům

• veřejným ústavům

• zpracovatelům

• státním aj. orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

• dalším příjemcům (např. předání osobních údajů do zahraničí -státy EU)

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení zakázky, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a vámi jako Kupujícím, prodej zboží a poskytování služeb, jejich fakturace, účetní a daňové účely, vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek, archivace vedené na základě zákona, ověřování a hodnocení platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků, vlastní marketingové a obchodní účely, včetně přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, soutěže, telemarketing, provádění průzkumů trhu).

  •          Marketingové účely

Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů pro marketingové účely je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je přímý marketing (zasílání obchodních sdělení/newsletterů a telemarketing) a provádění průzkumu trhu. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. číslo můžete podat námitku dle čl. 21 GDPR na e-mailové adrese info@babiccino-zehleni.cz. V takovém případě společnost Babiččino žehlení tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Souhlasíte s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení (newsletterů), reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 2x týdně, a zároveň,

prohlašujete, že zasílání informací dle bodu a) nepovažujete za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasíláním informací dle bodu a) ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí,

souhlas dle tohoto odstavce můžete kdykoli písemně odvolat e-mailem na info@babiccino-zehleni.cz.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů dle GDPR. Za tímto účelem přijal správce technicko - organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Pokud se týká osobních údajů, ohledně kterých byl udělen souhlas k jejich zpracování (nastal-li takový případ), ty budou zpracovávány po dobu, na jakou by souhlas udělen.

Poučení

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce zpracovávat a uchovávat tyto údaje:

• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Dovolujeme si Vás tímto informovat o Vašich právech, které souvisí se zpracováním Vašich osobních údajů:

• Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, je možné tento souhlas kdykoli odvolat. Lze tak učinit prostřednictvím písemného oznámení zaslaného prostřednictvím pošty na adresu naší společnosti viz. bod 1 správce osobních údajů, nebo elektronicky na adresu info@babiccino-zehleni.cz. V případě odvolání Vašeho souhlasu je naše společnost nadále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je účel zpracování založen na jiném důvodu dle GDPR než je Váš souhlas.

• máte právo požadovat o přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu dle čl 15 GDPR,

• máte právo na opravu osobních údajů dle čl 16 GDPR,

• máte právo na výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

• máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR,

• máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 GDPR,

• máte právo podat proti nám jako správci stížnost dozorovému orgánu dle čl 77 GDPR.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce www.babiccino-zehleni.cz.

Společná ustanovení

Společnost Babiččino žehlení pro plnění oprávněného zájmu používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele web hostingu a mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v EU). Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a subdodavatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Jako kupující nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů nutných pro splnění zakázky není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit.

Jste-li mladší 15 let, nemůžete vyjádřit platný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V takovém případě musí se zpracováním vašich osobních údajů souhlasit jeden z rodičů, popř. jiný zákonný zástupce.

Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně. Ze strany společnosti Babiččino žehlení nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

Byl jste seznámen s těmito pravidly před zahájením zpracování osobních údajů, tj. zejména před uzavřením smlouvy, před odesláním kontaktního nebo objednávkového formuláře, před přihlášením se do soutěže. Zaškrtnutím políčka na webu vyjadřujete souhlas s těmito pravidly.

Společnost Babiččino žehlení je oprávněna tyto podmínky změnit; je povinna bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi pravidel na svých internetových stránkách, popř. zaslat novou verzi Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Pokud bude změna vyžadovat váš souhlas, bude vám nová verze předložena k vyjádření, zda souhlasíte či nikoli.

Kontaktní údaje společnosti Babiččino žehlení ve věcech týkajících se těchto pravidel je: info@babiccino-zehleni.cz.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 22. 10. 2019